Kontrakty realizowane

 

 • - Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański.
 • - Biskupiec - Wykonanie robót ziemnych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych na nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej spółki Horizont Development Sp. z o.o.
 • - Budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61- Odcinek A i Odcinek B, wykonanie drenażu podłużnego, skarpowego i odcinającego.
 • - Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpno" /z węzłem/ - dostarczenie piasku zasypowego pochodzącego z kopalni "Leszczyn"
 • - Budowa ul. Żwirki w Głownie na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
 • - Prace na Linii Obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska) - budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie peronów i przebudowa sieci wodociągowej.
 • - Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" bez węzła - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa" - dostawa kruszywa naturalnego
 • - Szołtany - sprzedaż i transport kruszyw naturalnych dla odbiorców lokalnych i zagranicznych  
 • - Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10000 do końca opracowania w km ok. 24+701)
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie
 • - Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód" /bez węzła/ "Ustronie Morskie /z węzłem/ oraz "Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11"
 • - Budowa drogi S7 Gdańsk (A1)-Elbląg (S22) odc. Koszwały (DK nr 7, w Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo z podziałem na 2 części. Cześć nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo
 • - Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (Pododcinek „B”)
 • - Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
 • - Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Marsa-Żołnierska na odcinku węzła Marsa – granica miasta – etap II
 • - „Projekt i budowa drogi S6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” /bez węzła/ - węzeł „Ustronie Morskie” /z węzłem/ oraz „Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciagu drogi krajowej nr 11” - wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • - Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ -  początek obwodnicy Koszalina i Sianowa
 • - Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachodni - dostawa piasku
 • - Biskupiec - wykonanie przepompowni i zbiorników retencyjnych na nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej spółki Horizont Development Sp. z o.o.
 • - „Przebudowa  (rozbudowa)  ul.  Głębockiej  na  odc.  od  ul.  Podwójnej  do  ul.  Berensona  i  przebudowa  gazociągu  (roboty  budowlane  ZMID)  oraz  budowa kanalizacji  sanitarnej  i  tłocznej,  przebudowa  sieci  wodociągowej w  pasie  drogowym ul. Głębockiej, ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie (roboty budowlane MPWiK)”
 • - Projekt i wykonanie - Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Prawniczej na odcinku ul. Bodycha do ul. Prażmowskiej na terenie Dzielnicy Ursus w m.st. Warszawie (postępowania 01240/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2017)- Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego)- Etap II - Renowacja  magistrali  wodociągowej  Lca  1471  m  w  ul.  Prawniczej  na  odcinku  od odpowietrznika 1067 (rejon ul. Bodycha) do komory z odpowietrznikiem 1062 (rejon ul. Prażmowskiej) polegająca na wprowadzeniu w istniejącą magistralę DN 1200 mm, wykonaną z rur stalowych rury z żeliwa  sferoidalnego  DN  800  mm  z  renowacja  komór  wraz  z  wymianą  istniejącego  uzbrojenia  - zasuwy, odpowietrzniki, wymiana oraz włączenie istniejących odwodnień magistrali do istniejącej siecikanalizacyjnej  na podstawie opracowanej  w ramach Etapu I dokumentacji technicznej i uzyskanych decyzji administracyjnych.
 • - Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański- kompleksowego wykonania przepustów skrzynkowych nr: PZ1, PZ1L, PZ1P, PZ2, PZ2P, PZ3, PZ4, PZ5, PZ5L, PZ6, PZ6L, PZ7 oraz PZ7L

 

 

Kontrakty zrealizowane

 

 

Zakończone w 2018 roku

 

 

Zakończone w 2017 roku

 • - Budowa oraz przebudowa magistrali wodociągowej DN800-300mm na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie Zadanie 1, Etap 1 w:   ul. Powstańców Śląskich, Wacława Borowego, Okolicznej i Człuchowskiej
 • - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie przejść szczelnych przez WS (wannę szczelną) oraz przebudowa magistrali wodociągowej na inwestycji pn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. Ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: b odc. Ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka.
 • - Budowa przyłącza wodociągowego i przykanalika sanitarnego do budynku przy ulicy Sycowskiej 3 w Warszawie.
 • - Remont mostu Łazienkowskiego na rzece Wiśle w Warszawie (kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej mostu Łazienkowskiego).
 • - Budowa ul.Żwirki w Głownie na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej.
 • - Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
 • - Budowa S51 Olsztyn - Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 ) za węzłem Olsztyn Wschód)" - przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie Purda
 • - „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2310B  –  ul.  Południowa  w  Dąbrowie
  Białostockiej  wraz  z  przebudową  linii  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej”
 • - Budowa ulicy Międzyborskiej na odcinku od pierwszego zjazdu do Inwestycji z ul. Międzyborskiej, poprzez skrzyżowanie z ul. Kard. A. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, z przeznaczeniem na drogę publiczną wraz ze zjazdami z ulicy Międzyborskiej do istniejącego osiedla przy ul. Kard. A. Kakowskiego/Jana Nowaka Jeziorańskiego, należącego do SB-M Twój Dom oraz do projektowanej zabudowy Inwestycji
 • - Wykonanie prac odtworzeniowych (naprawczych) prowadzących do likwidacji uszkodzeń poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, powstałych w wyniku opadów deszczu w dniach 14-15 lipca 2016r. (Prace naprawcze PKM)- umocnienie powierzchniowe skarp
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie
 • - Wykonanie robót w ramach inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska  1.Umocnienie skarp ażurami na odcinku drogi S8 (Marymony oraz Wisłostrada)2. Pompowanie wody w celu udrożnienia zlewni S8 pod obiektem Most Grota3. Udrażnianie sieci w rejonie S8 pod obiektem most Grota metodą frezowania

 

 

Zakończone w 2016 roku

 • - Wykonanie prac związanych z wymianą kotła na słomę w kotłowni miejskiej we Fromborku
 • - Kontrakt 16 Zakres 6 i część Zakresu 7 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej – ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749.
 • - Budowa łącznika drogi krajowej nr 8 łączącego nowo projektowaną drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 655 w rejonie miejscowości Raczki
 • - Projekt i przebudowa drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 od parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice.
 • - Przełączenie przewodów tłocznych 2 x Dz 160 z osiedla Derby 1-4 do kanalizacji w ul. Głębockiej oraz likwidacja istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej Dz 225 w ul. Głębockiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka.
 • - Budowa kanału ściekowego DN 600-400, L=1219,5m w ul. Głębockiej na odcinku od studni S13 do ul. Berensona, DN 300 L=52,3m w ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Zaułek oraz Dn 200, L=356,0mw ul. Zaułek wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału do granic nieruchomości i odejściami do pierwszej studni w ulicach bocznych DN 400/300/200/160, L=461,2 m oraz pompownią ścieków na terenie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek wraz z 2 przewodami tłocznymi Dw 110, L=310 m w ul. Zaułek w Warszawie w Dzielnicy Białołęka (etap II).
 • - kanalizacja deszczowa DN 500 w Warszawie w Al. Wilanowskiej; budowa zjazdu w Warszawie z Al. Rzeczypospolitej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowym; doprowadzenie do odbioru końcowego kanalizacji deszczowej przez MPWiK oraz pasa drogowego przez ZDM
 • - Budowa na terenie sołectwa Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, następujących sieci: wodociągowej wraz z wykonaniem odcinków sieci do granic poszczególnych posesji (w obrębie pasa drogowego), budową armatury towarzyszącej, tj. zasuwy, hydranty, trójniki przyłączeniowe itp.; oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wykonaniem odcinków sieci do granic poszczególnych posesji (w obrębie pasa drogowego), budową armatury towarzyszącej, tj. studni, trójników przyłączeniowych, przykanalików itd.
 • - Budowa ulicy Międzyborskiej na odcinku od pierwszego zjazdu do Inwestycji z ul. Międzyborskiej, poprzez skrzyżowanie z ul. Kard. A. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Keziorańskiego z przeznaczeniam na drogę publiczną wraz ze zjazdami z ulicy Międzyborskiej do istniejącego osiedla przy ul. Kard. A. Kakowskiego / Jana Nowaka Jeziorańskiego, należącego do SB-M Twój Dom oraz do projektowanej zabudowy Inwestycji
 • - Rozbiórka i odtworzenie (na całej szerokości ulicy) nawierzchni drogowych z kruszywa kamiennego łamanego kwarcytowego z zachowaniem istniejącej niwelety.
 • - Kontrakt 21 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej wraz z przewiertem pod trasą.
 • - Kontrakt 22 – Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Stary Tor, Pancerz, Glinianki.
 • - Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szymanowskiego i Kościelna Droga w Łomiankach
 • - Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych -  Zadanie nr 1
 • - Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skrajnej, Betonowej, Rodzinnej i Raduńskiej w Łodzi
 • - Budowy kanału sanitarnego DN 0,25 m L= 213 m w ul. Ostródzkiejw Warszawie
 • - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pasłęk, część II
 • - Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej DN 400 w ul. Radiowej

 

Zakończone w 2015 roku

 • - Lotnisko Łódź - Remont (nakładka) nawierzchni drogi startowej od hm 13+70.00 do hm 17+60.00 wraz z regulacją kratek ściekowych
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skrajnej, Betonowej, Rodzinnej i Raduńskiej w Łodzi
 • - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia Tomaszów Mazowiecki
 • - Rozbudowa infrastruktury technicznej i drogowej dla zakładu produkcyjno-magazynowego suchych przekąsek – Kutno
 • - Jakubowice - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010.
 • - Kompleksowe wykonanie prac związanych z usunięciem usterek na kanałach, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka – Nowiny – kontrakt nr 01.
 • - Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ul. Zubrzyckiego w Chylicach
 • - Kontynuacja projektowania i przebudowy drogi S8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska
 • - Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy Ak, w tym: zadanie D. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej
 • - Kanalizacja obszaru parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Kontrakt X – Zlewnia centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach – zadanie nr 3 – Gmina Pobiedziska – sieci i przyłącza – część I
 • - Wykonanie prac budowlano-montażowych przedsięwzięcia pn: Modernizacja kotłowni w Pieckach
 • - Modernizacja kolektora kanalizacyjnego Dn 2500 mm, Lca=362,0 mb w ul. Kondratowicza oraz kanału Dn 800 mm, Lca=38,0 mb w ul. Blokowej w Warszawie
 • - Gdańsk - Przebudowa kolektora sanitarnego z włączeniem do zbiornika PŚ Zawiśle – etap I
 • - Michałowice - Wykonanie przebudowy rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi.
 • - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)
 • - Budowy kanału sanitarnego DN 0,25 m L= 213 m w ul. Ostródzkiej na odcinku od projektowanej końcówki kanału w ul. Ostródzkiej w kierunku ul. Juranda ze Spychowa wraz z odcinkami sieci DN 200 mm, L = 19,75 m, DN 160 mm L = 54,5m od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
 • - Budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z Osiedla Komunalnego – Plac Wojska Polskiego do istniejącego kanału 0,20m w ul. Akacjowej na terenie Dzielnicy Wesoła
 • - CNT - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadrębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie
 • - CNT - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie
 • - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka - Nowiny
 • - Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki
 • - Gmina Raszyn - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy, ul. Śliska – Kontrakt 5
 • - Gmina Raszyn - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy – Kontrakt 3
 • - Gmina Raszyn - Kanalizacja deszczowa w ul. Długiej w Dawidach Bankowych
 • - Gmina Raszyn - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci gazowej, w miejscowościach Dawidy Bankowe: ul. Salomonowska, Kwiatów Polnych, Lilii Wodnych, sięgacz Miklaszewskiego, w ramach kontraktu 5 realizowanego w ramach kontraktu 5 realizowanego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV
 • - Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek-Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek – Wronki Wielkie
 • - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka
 • - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień
 • - Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin
 • - Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Kurów-Lublin-Piaski
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola - transza II - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie
 • - Przebudowa kolektora sanitarnego z włączeniem do zbiornika PŚ Zawiśle - etap I - Gdańsk
 • - Budowa placu manewrowo-magazynowego wraz z wjazdem przy ul. Tyszowieckiej w Lublinie
 • - Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego / łódzkiego - Rodziejowice polegające na: Etap I:Wykonanie zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy DK 8 na odcinku od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414+112 do km 414+127 Etap II: Wykonanie retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposażonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400 (GDDKiA - Mszczonów)
 • - Gmina Raczki - Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Józefowo na działce nr 35/2
 • - Gmina Raczki - Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo-rekreacyjny
 • - Gmina raczki - Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Bakaniuk na działce nr 101/1

 

 

 Zakończone w 2014 roku

 • - Budowa Centrum Handlowego FELICITY w Lublinie przy ul. Witosa/Pancerniaków
 • - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)
 • - Lotnisko Dęblin - Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
 • - Bełżyce - Wykonanie przepustów pod koroną drogi, separatorów, rowów krytych, studzienek ściekowych i przykanalików, sączków przyskarpowych, zbiorników szczelnych na nieczystości oraz prac w zakresie branży wodociągowej
 • - Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
 • - Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalnia ścieków - ul. Fabryczna - ul. Sienkiewicza w Ciechanowie
 • - Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie
 • - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. HenrykaWieniawskiego w Lublinie
 • - Zadanie 3 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchały – kontrakt III”- w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III
 • - Zadanie 4 - „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Nowy i Słomin ul. Sadowa – kontrakt IV”- ,w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wilno w Warszawie
 • - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap

 

 

Zakończone w 2013 roku

 • - Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki” i „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”).* Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia
 • - Wysokie, kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki, w ramach projektu p. n. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Raczki” realizowanego w ramach programu: Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy
 • - Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie - etap I, część I - roboty uzupełniające
 • - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach gm. Prostki
 • - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

Zakończone w 2012 roku

 • - Budowa kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu "Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie- ul. J. Piłsudskiego w Markach - Etap 1: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł ‘’Modlińska’’ w Warszawie - węzeł ‘’Piłsudskiego’’ w Markach’’ na zlecenie firmy AVAX J&P.
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap I zadanie 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15 (Kontrakt 5a)
 • - Budowa kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu: Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67" na zlecenie firmy Budimex S.A.
 • - Budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi w dzielnicy Bielany Warszawa - na zlecenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o. o.
 • - Wykonanie zadanie pn.: „Gospodarka wodno ściekowa w Aglomeracji Prostki” na zlecenie Gminy Prostki.
 • - Budowa dróg i parkingów oraz zagospodarowanie zieleni jako układu drogowego i parkingowego dla obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku oraz wyrównanie lokalnych nierówności i ukształtowanie terenu uwzględniając występujące na nim elementy infrastruktury i obiekty kubaturowe, oraz budowa sieci uzbrojenia terenu – branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
 • - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła). Część 2: Odcinek zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy.

 

 

Zakończone w 2011 roku

 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach – Awissa – etap III.
 • - Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku 35+888 do około km 42+900 - Wykonanie odwodnienia obwodnicy Serocka, branża sanitarna - przepompownie
 • - Rozbudowa o modernizacja Szpitala Wolskiego roboty w zakresie: budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie szpitala Wolskiego dostarczającej wodę na cele socjalne oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru
 • - Wykonanie kanału Dn 0,8 i przykanalika Dn 0,2m w ul. Rzymowskiego w Warszawie
 • - Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449 + 100 do km 456+ 239,67 - odcinek E
 • - Wykonanie odwodnienia drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311 W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr 222 w miejscowości Rasztów oraz odcinek wzdłuż drogi powiatowej z separatorem, osadnikiem i innymi urządzeniami
 • - Przebudowa urządzeń wodociągowych w ulicy Jagiellońskiej i Al. Solidarności w Warszawie, związanych z przebudową układu torowego w rejonie tych ulic
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Miasta i Gminy Sieradz (kontrakt 2D1C)

 

 

Zakończone w 2010 roku

 • - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew.
 • - Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach
 • - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz
 • - Budowa sieci wodociągowej Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie, gmina Olecko
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Klepacze Gmina Choroszcz
 • - Kanalizacja deszczowa drogi gminnej nr 6255B Dzikie-kol. Dzikie na odcinku od km 0+600 do km 0+850

 

 

Zakończone w 2009 roku

 • - Budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8
 • - Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Grodzisku Mazowieckim.
 • - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Małe Olecko - Starosty gmina Wieliczki

 

 

Zakończone w 2008 roku

 • - Budowa sieci kanalizacji wraz z remontem oczyszczalni ścieków o przepustowości maks. -381,9m3 /d w miejscowości Pisanica
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Konstantynowskiej, Garncarskiej, Armii Krajowej i części ulicy Warszawskiej w Pabianicach.
 • - Budowa Obwodnicy Wasilkowa w ciagu drogi krajowej Nr 19 granica Państwa - Białystok - Lublin - Rzeszów - granica Państwa od Św. Wody do projektowanego Węzła na drodze krajowej Nr 8 w lokalizacji od km 44+830 do km 49+863,29 o długości 5,033 km
 • - Budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 granica Państwa-Wrocław-Białystok-Suwałki-granica państwa od msc. Gatne do skrzyżowania dróg krajowych Nr 8 i 61 w Augustowie o dł. 17 116 km

 

 

Zakończone w 2007 roku

 • - Budowa przepompowni w Krynkach
 • - Budowa sieci wodociągu wiejskiego we wsi Orłowicze, Zadworzany, Kundzin, Puciłki i Poniatowicze - roboty dodatkowe
 • - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kleszczewo - Puchówka
 • - Przebudowa układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 oraz utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni - kanalizacja sanitarna w msc. Mikołajki
 • - Połączenie wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy- budowa linii wodociągowej

 

 

Zakończone w 2006 roku

 • - Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Przejma Wysoka, Przejma Mała, Głęboki Rów, Czerwonka, Gmina Szypliszki
 • - Przebudowa przepompowni ścieków P-1 (ES-SYSTEM) w Wilkasach Gmina Gizycko
 • - Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bema w Krynkach
 • - Budowa sieci wodociągu wiejskiego we wsi Orłowicze, Zadworzany, Kundzin, Puciłki i Poniatowicze
 • - Wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym "Królowa Woda" w Augustowie

 

 

Zakończone w 2005 roku

 • - Sieć wodociągowa w msc Krupin, Sołtmany, Popowo z zabudową kolonijną
 • - Wodociągowanie miejscowości Gatne I, Szczeberka, Szczebra
 • - Budowa boiska i ukształtowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Nowince
 • - Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Szymaki, Tolcze i Nowodziel gmina Kuźnica
 • - Rozbudowa drogi krajowej nr 8 granica państwa-Warszawa-Białystok-Augustów odc. Sztabin-Kolnica
 • - Budowa wodociągu Milewo - Turowo dla celów sanitarnych i p.poż

 

 

Zakończone w 2004 roku

 • - Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami we wsiach Bahoniki, Malawicze Górne, Malawicze Dolne, Puciłki
 • - Budowa wodociagu wraz z przyłączami we wsiach: Skieblewo, Kurianka, Żabice, Kol. Lipsk o dł. Sieci - 21 636,0 mb, przyłączy - 7 022,0 mb oraz stacji wodociagowej w Skieblewie
 • - Wykonanie sieci wodociągowych z przyłączami domowymi wodociągu "Klimówka"
 • - Budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø110 o dł. 4178 mb w m. kol. Mońki, kol. Ciesze, kol. Magnusze, kol. Przytulanka gm. Mońki

 

 

Zakończone w 2003 roku

 • - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami ścieków w ul. Łąkowej w Dabrowie Białostockiej

 

 

Zakończone w 2002 roku

 • - Wykonanie wodociągu gminnego Kałęczyny-Wiśniowo Ełckie-Katarzynowo-Zawady Tworki

 

 

Zakończone w 2001 roku

 • - Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Nieszki, Kotowina, Karasiewo

 

 

 

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.